Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov. Cieľom bezpečnostných opatrení je predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a minimalizovať ich vplyv na kontinuitu prevádzkovania služby. Zároveň sa prijímajú a realizujú na základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie, ktorá musí byť aktuálna a zodpovedať reálnemu stavu.

Bezpečnostné opatrenia sú:

 • všeobecné – realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky siete a informačné systémy,
 • sektorové – realizované na základe špecifík kategorizácie sietí a informačných systémov ústredného orgánu v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu informácií a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu služby a kontrolnú činnosť.

Oblasti, pre ktoré sa bezpečnostné opatrenia prijímajú sú:

 • organizácie informačnej bezpečnosti
 • riadenia aktív, hrozieb a rizík
 • personálnej bezpečnosti
 • riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov
 • technických zraniteľností systémov a zariadení
 • riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov
 • riadenia prevádzky
 •  riadenia prístupov
 • kryptografických opatrení
 •  riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov
 • monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov
 • fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia
 • riadenia kontinuity procesov

Bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať:

 • detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov
 • evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov
 • postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
 • určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení
 • pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a centrálneho systému včasného varovania

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia