Certifikácia produktov v kybernetickej bezpečnosti

Certifikačné schémy na jednotlivé skupiny výrobkov, procesov a služieb (súhrnne len produktov) v súčasnosti vyvíja Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) v zmysle Nariadenia EÚ č. 881/2019 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií.

Akreditácia orgánov posudzovania zhody bude prebiehať v súlade s STN EN ISO/IEC 17065: 2013 Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb.

Certifikačná schéma pre certifikáciu produktov v kybernetickej bezpečnosti

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia