Certifikácia systémov manažérstva

V súčasnosti neexistuje samostatná certifikačná schéma pre posudzovanie zhody systémov manažérstva kybernetickej bezpečnosti. V kontexte kybernetickej bezpečnosti je akceptovaná kombinácia:

  • systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013,
  • systémov manažérstva IT služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018,
  • systémov riadenia kontinuity činností podľa ISO 22301:2019,
  • systémov riadenia kvality podľa ISO 9001:2015.

Akreditácia orgánov posudzovania zhody je vykonaná súlade s STN EN ISO/IEC 17021-1: 2018 Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva – Časť 1 Požiadavky

Zoznam certifikačných orgánov:

Pre vyššie uvedenú kombináciu systémov manažérstva je v SR v súčasnosti akreditované len Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia