Metodika auditu kybernetickej bezpečnosti

Štandard na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je záväzným pre všetkých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Účelom metodiky auditu je zaručiť kompatibilitu postupov audítorov a jednotnosť formátu záverečných správ auditu.

Rozsah auditu je stanovený vyhláškou NBÚ č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

Dokument Metodika auditu kybernetickej bezpečnosti: TU

Prílohu č. 4 Záverečná správa o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby: TU

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia