Metodika auditu kybernetickej bezpečnosti

Štandard na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je záväzným pre všetkých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Účelom metodiky auditu je zaručiť kompatibilitu postupov audítorov a jednotnosť formátu záverečných správ auditu.

Rozsah auditu je stanovený Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti. Znalostný štandard audítora je uvedený v prílohe č. 6 k vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 492/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Potrebné dokumenty:

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia