Informatívny zoznam audítorov

Informatívny zoznam audítorov ako fyzických osôb je hypertextovým odkazom na webové sídlo certifikačného orgánu; za jeho aktuálnosť a správnosť úrad nezodpovedá.

Fyzické osoby

Právnické osoby

Právnická osoba zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Poznámka: Zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti zverejnený na webovom sídle úradu ma len informatívny charakter. V prípade záujmu právnickej osoby o zverejnenie v tomto informatívnom zozname audítorov kybernetickej bezpečnosti je potrebné zaslať úradu certifikát audítora kybernetickej bezpečnosti a zároveň je možné požiadať o zverejnenie odkazu na stránku takejto právnickej osoby. Predmetnú žiadosť s potrebnými prílohami (certifikát audítora kybernetickej bezpečnosti) je potrebné adresovať na podatelna@nbu.gov.sk

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia