EÚ a NATO

Európskej únia

Na pôde Európskej únie (EÚ) úrad intenzívne spolupracuje v oblasti kybernetickej bezpečnosti s členskými krajinami, inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ, kde sa aktívne zapája do tvorby politiky EÚ v tejto oblasti. Okrem oficiálnych zasadnutí, na ktorých úrad participuje, plnohodnotne podporuje aj projekty EÚ, ktoré sa zameriavajú na osvetu a povedomie o kybernetickej bezpečnosti, ako napr. už každoročnú októbrovú kampaň – Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti.

Úrad v rámci EÚ aktívne spolupracuje s Agentúrou EÚ pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), ktorá zo svojej pozície špecializovanej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť v EÚ pomáha členským štátom, aby boli lepšie vybavené a pripravené na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie problémov kybernetickej bezpečnosti.

V druhom polroku 2016 Slovenská republika historicky prvýkrát predsedala Rade EÚ (SK-PRES). Jednou z najdôležitejších úloh SK PRES bolo nájsť konsenzus medzi členskými krajinami a presadiť predĺženie mandátu skupiny Priatelia predsedníctva pre kybernetické záležitosti (Friends of Presidency on Cyber Issues – FoP). Dôraz sa kládol predovšetkým na získanie podpory pre vytvorenie novej stálej skupiny, ktorá by nahradila dočasne fungujúci formát FoP. Toto úsilie bolo zavŕšené transformáciou na skupinu s trvalým mandátom  a príslušníci úradu teraz aktívne pôsobia v Horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti (Horizontal Working Party on Cyber Issues).

Druhá hlavná priorita SK PRES v skupine súvisela s úsilím presadiť schválenie Záverov Rady k posilneniu odolnosti kybernetického systému Európy a podpore konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Rada ministrov pre všeobecné záležitosti Závery schválila v novembri 2016 a Slovensko si mohlo pripísať ďalší významný úspech na pôde EÚ.  

Ďalšia štruktúra, v ktorej sa úrad realizuje je Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť (ECSO), kde úrad patrí medzi zakladajúcich členov.

 

eu

 

Organizácia Severoatlantickej zmluvy

V kontexte vývoja bezpečnostného prostredia a po uznaní kybernetického priestoru ako operačnej domény NATO (Varšavský samit 2016) sa problematika kybernetickej bezpečnosti čoraz významnejšie dostáva do popredia záujmu orgánov NATO. Zástupca úradu pôsobiaci na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO v Bruseli (ďalej len „SD SR pri NATO“) sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Výboru pre kybernetickú obranu (Cyber Defence Committee) a participoval na príprave strategických dokumentov NATO v tejto oblasti.

Úrad pôsobí aj v rámci platformy MISP (Malware Information Sharing Platform), ktorá umožňuje neformálnu výmenu informácií o kybernetických hrozbách medzi 24 členskými krajinami.

Ako národný kontaktný bod sa úrad zúčastňoval a stále zúčastňuje prípravy, priebehu a hodnotenia cvičení kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition,  ktoré sa zameriava na preverenie procesných, technických a komunikačných zručností účastníkov.

Aktívne pôsobenie úradu na pôde NATO sa odzrkadlilo aj v jeho účasti na medzinárodnom projekte kybernetickej bezpečnosti v oblasti vzdelávania zameraného na tvorbu vzdelávacích programov a aktivít, ktoré zastreší lisabonská NCI Academy (NATO Communication and Information Academy).

 

nato

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia