Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti

Európska organizácia kybernetickej bezpečnosti  (European Cyber Security Organisation, ECSO) je nezisková organizácia so sídlom v Bruseli. Bola založená v júni 2016 a združuje viac ako 200 subjektov verejnej moci, súkromného sektora a akademickej obce z 27 štátov. Členmi ESCO sú veľké spoločnosti, malé a stredné podniky, výskumné centrá, univerzity, koncoví užívatelia, prevádzkovatelia, združenia, orgány miestnej, regionálnej a národnej verejnej správy.

Hlavným cieľom ECSO je podporovať všetky druhy iniciatív alebo projektov zameraných na rozvoj, propagáciu a podporu európskej kybernetickej bezpečnosti, podporu a ochranu európskeho jednotného digitálneho trhu pred kybernetickými hrozbami, rozvoj a rast konkurencieschopnosti v odvetví informačno-komunikačných technológií (IKT).

Ciele ECSO sú zamerané v

  • krátkodobom horizonte na rozvoj priorít výskumu a inovácii v rámci Horizon 2020, spoluprácu pri vytvorení európskeho certifikačného rámca,
  • strednodobom horizonte na štandardizáciu, rozvoj malých a stredných podnikov, regionálny/medzinárodný dialóg a spoluprácu, rozvoj vzdelávania, tréningu a povedomia,
  • dlhodobom horizonte na podporu a rozvoj konkurencieschopnosti európskeho podnikateľského prostredia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zaradenie trhu európskeho priemyslu kybernetickej bezpečnosti do vedúcej pozície v celosvetovom meradle.

5. júla 2016 bolo v Štrasburgu podpísané verejno-súkromného partnerstvo medzi ECSO a Európskou komisiou (EK). Zmluvu podpísali všetci členovia ECSO.

Od verejno-súkromného partnerstva sa očakáva rozvoj vzájomnej spolupráce v otázkach kybernetickej bezpečnosti medzi verejným a súkromným sektorom. Prínosom je zdieľanie inovatívnych postupov a riešení pre rôzne odvetvia (napr. energetika, zdravotníctvo, doprava a financovanie). EK stanoví opatrenia, ktorých cieľom je riešiť fragmentáciu trhu kybernetickej bezpečnosti v EÚ, napríklad pri certifikácii produktov a služieb. Do roku 2020 má verejno-súkromné partnerstvo priniesť investície vo výške 1,8 miliardy eur.

LOGO_ECS

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia