Organizačná štruktúra

Organisational_structureSprávne orgány

Valné zhromaždenie je zložené z členov ECSO s hlasovacím právom a má kompetencie vo vzťahu činnosti a aktivitám ECSO. Valné zhromaždenie vedie predseda predstavenstva.

Hlavné kompetencie valného zhromaždenia:

 • voľba predsedu predstavenstva a jej členov,
 • schvaľovanie odstúpenia / vymenovania / znovuvymenovania vedenia predstavenstva, zástupcov ECSO v rade partnerstva,
 • schvaľovanie pozastavenia a zániku členstva v ECSO,
 • rozhodovanie o výsledkov z predchádzajúceho finančného roka,
 • schvaľovanie účtovnej závierky za predchádzajúci finančný rok,
 • čítanie z výročnej správy o činnosti.

Predstavenstvo je riadiacim orgánom ECSO, na jeho čele stojí predseda volený valným zhromaždením. Členmi predstavenstva sú riaditelia, ktorí reprezentujú právnické osoby a štátne orgány z každej kategórie členov ECSO a sú volení valným zhromaždením. Predstavenstvu patria všetky právomoci, ktoré nie sú výslovne vyhradené zákonom, alebo v prípade potreby stanovami, valnému zhromaždeniu.

Hlavné kompetencie predstavenstva:

 • prijímanie predpisov ECSO, ktoré sú záväzné pre orgány ECSO a pre všetkých jeho členov,
 • vypracovanie strategických pokynov, finančných cieľov a smerníc týkajúcich sa vnútorného riadenia ECSO,
 • usmerňovanie práce výboru pre koordináciu a stratégiu,
 • vypracúvanie odporúčaní pre EK a pre krajiny združené v ECSO v oblasti politiky priemyslu kybernetickej bezpečnosti,
 • iniciatíva vo vytváraní pracovných skupín a tímov pre oblasti kľúčových oblastí kybernetickej bezpečnosti a usmerňovanie ich práce,
 • prijímanie nových členov.

Orgány podpory riadenia

Výbor pre koordináciu a stratégiu (Coordination & Strategy Committee) vrátane Výboru pre vedu a technológie (the Scientific & Technology Committee) neprijíma rozhodnutia, v rámci plnenia operačných a strategických úloh pripravuje odporúčania na schválenie v predstavenstve.

Hlavné úlohy výboru:

 • vyhodnocovanie a diskusia o hlavnom smerovaní, zásadách a nových aktivitách ECSO v oblasti európskej kybernetickej bezpečnosti,
 • vyhodnocovanie a diskusia o návrhoch a stratégiách pracovných skupín a tímov,
 • dohľad nad činnosťou pracovných skupín a tímov,
 • predkladanie návrhov na schválenie vo valnom zhromaždení.

Finančný výbor (Financial Committee) tvoria členovia predstavenstva.

Hlavné úlohy výboru:

 • zodpovednosť za finančné záležitosti ECSO,
 • príprava odporúčaní ohľadne finančných záležitostí, o ktorých hlasuje predstavenstvo,
 • preskúmavanie stavu čerpania schváleného rozpočtu, finančnej situácie ECSO a ďalších finančných a administratívnych záležitostí súvisiacich s činnosťou ECSO.

Výbor zástupcov národných verejných autorít (National Public Authorities Representatives Committee, NAPAC) sa skladá zo:

 • Správnej poradnej skupiny (Governmental Advisory Group), ktorá predkladá návrhy aktivít, poskytuje stanoviská a spätnú väzby k stratégiám, aktivitám a výsledkom týkajúcich sa národných záujmov a rokuje o aktivitách ECSO a ich podpore na politickej úrovni,
 • Skupiny výskumu a inovácií (R&I Group), ktorá plní úlohy v oblasti výskumu a inovácií, najužšie spolupracuje s pracovnou skupinou WG6.

Výbor participuje najmä na diskusiách a aktivitách pracovných skupín a podporuje implementáciu Agendy strategického výskumu a inovácii (SRIA).

Hlavné úlohy výboru:

 • účasť na diskusiách pracovných skupín a tímov s cieľom prezentovať pohľad vlády a prevádzkové potreby verejnej správy,
 • pomoc pri vytváraní a zavedení SRIA a viacročného plánu ECSO do Pracovného programu výskumu a inovácií,
 • výmena osvedčených postupov a podpora programov kybernetickej bezpečnosti a národného/regionálneho výskumu,
 • poskytovanie stanovísk a odporúčaní pracovným skupinám v súvislosti s politikou a programami, ktoré sú dôležité pre plnenie cieľov ECSO a poskytovanie odporúčaní, stratégií, opatrení a aktivít na národnej a politickej úrovni.

Orgány podpory činností

Pracovné skupiny a operačné skupiny (Working Groups and Task Forces)

Sekretariát (Secretariat) vykonáva každodenné riadenie ECSO a zodpovedá za jeho chod. Na jeho čele stojí generálny tajomník.

Orgány mimo organizačnej štruktúry ECSO (nepatria pod ECSO, ale ich činnosť je s ESCO previazaná)

 • Rada partnerstva (Partnership Board) je formálnym komunikačným kanálom medzi Európskou komisiou (verejným signatárom cPPP) a ECSO pri diskusii o Pracovnom programe Horizon 2020 v oblasti kybernetickej bezpečnosti a implementácie tém súvisiacich s Agendou strategického výskumu a inovácií,
 • Výbor európskej kybernetickej bezpečnosti (European Cybersecurity Council) je poradnou skupinou na vysokej úrovni zložená z členov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a zo zástupcov členských štátov.

V rámci verejno-súkromného partnerstvo prebieha dvojstupňový rozhodovací proces.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia