Pracovné skupiny

Pracovné skupiny (Working Groups) sú hlavnými centrami činnosti ECSO. Podieľajú sa na príprave Agendy strategického výskumu a inovácií a ďalších dokumentov ECSO. Môžu byť zamerané na problematiku konkrétneho odvetvia alebo na riešenie interdisciplinárnych otázok. Od každého člena ECSO sa očakáva, že sa bude aktívne podieľať na činnosti minimálne jednej pracovnej skupiny, do ktorej nominuje vlastných expertov. Národný bezpečnostný úrad pôsobí v rámci WG1, WG5 a WG6.

Pracovné skupiny sú zriadené v tematických oblastiach:

WG1 – Štandardizácia, certifikácia, označovanie výrobkov, zásobovací reťazec

Hlavnou úlohou WG1 je participovať na vytvorení harmonizovaného spoločného európskeho certifikačného rámca, ktorý má byť založený na existujúcich štandardoch a prvkoch. Zároveň má byť vyhodnotená bezpečnosť produktov, IKT služieb, poskytovateľov služieb, organizácií alebo prvkov kritickej informačnej infraštruktúry.

V rámci skupiny sa vypracúva dokument (1) State-of-the-Art Syllabus (SOTA) – celkový pohľad na už existujúce štandardy kybernetickej bezpečnosti a certifikačné schémy a (2) dokument Challenges of the Industry (COTI) – identifikácia výziev a vyplnenie medzier pre sektor priemyslu. Dokumenty budú využité pri spracovaní meta-rámca certifikácie ako odporúčanie ECSO pre prioritu EK – vypracovanie a zavedenie európskeho certifikačného rámca IT bezpečnosti. Ďalším cieľom činností je otvoriť diskusiu s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI).

WG2 – Rozvoj trhu, financovanie, export, monitorovanie cPPP

WG2 sa sústreďuje na modely inovatívneho obchodu a na finančné programy, jej cieľom je podpora rastu európskeho trhu, rozvoj priemyslu, podpora investícií, medzinárodného dialógu a spolupráce, podpora konkurencieschopnosti produktov EÚ a propagácia cieľov cPPP.

V rámci WG2 bola zahájená diskusia o možných prioritách medzinárodnej spolupráce. V spolupráci s EK skupina participuje na zlepšení monitorovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti a plnenia kritérií cPPP. WG2 by mala preskúmať, či by sa Európa v rámci priemyslu kybernetickej bezpečnosti mala sústrediť na rozvoj služieb (pre Európu veľmi dôležitý pohľad) alebo viac na produkty (požiadavka vyšších investícii).

WG3 – Sektorálne požiadavky

Vo WG3 sa riešia požiadavky sektora (napríklad Priemysel 4.0, sektor dopravy, financií/bankovníctva, verejnej administratívy, e-govermentu, zdravotníctva, smart cities). Činnosť podskupín je sústredená na hľadanie podrobnejších definícií potrieb, užívateľov, výziev a dopadov. S cieľom adresnejšieho definovania technologických priorít WG3 intenzívne spolupracuje z príslušnými riaditeľstvami (DG) EK.

Úlohou skupiny je vyhovieť požiadavkám zo strany dopytu a spolupracovať s inými pracovnými skupinami ECSO v súvislosti s:

  • analýzou nedostatkov štandardov a vymedzením nových potrebných noriem (WG1),
  • definovaním vplyvu na trh (WG2),
  • identifikovaním príslušných činností a nástrojov financovania mimo DG CNECT (WG4 – s odkazom na regionálne/štrukturálne fondy),
  • definovaním potreby vzdelávania a povedomia (WG5),
  •  činnosťami výkonu testov ďalšieho výskumu (WG6).

WG4 – Podpora malých a stredných podnikov a krajinám východnej Európy

Hlavnou úlohou WG4 je rozvoj exportu produktov malých a stredných podnikov a podpora dialógu a spolupráce na regionálnej úrovni. Z uvedeného vyplývajú diskusné témy ako napr. mechanizmus financovania v oblasti kybernetickej bezpečnosti, úloha teritoriálnej spolupráce a iné formy podpory malých a stredných podnikateľov (napr. cez regionálne fondy EÚ).

S týmto cieľom je prvotným krokom zmapovanie regiónov, asociácii a podnikateľských združení zameraných na kybernetickú bezpečnosť. Ďalšie aktivity budú zamerané na poskytovanie informácií o dostupných cvičeniach v regiónoch a na podporu prepojenia medzi vysoko zručnými študentmi a malými a strednými podnikateľmi.

WG5 – Vzdelávanie, výcvik, povedomie, cvičenie

WG5 má vytvorené 3 podskupiny: (1) kybernetické prostredie a technické cvičenia, (2) vzdelávanie a profesionálny tréning, (3) povedomie. Každá podskupina má za úlohu vypracovať návrh pracovného plánu v oblasti vzdelávania a predložiť ho na diskusiu v rámci celej WG5. Úlohou skupiny je zmapovať problematiku vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých krajinách a preveriť zdroje možného financovania projektov vzdelávania z iných zdrojov ako je Horizont 2020 (napr. regionálne fondy).

Aktivity skupiny sú zamerané na zvýšenie vzdelanosti, zručností a povedomia užívateľov a expertov o bezpečnom používaní IT nástrojov a zvýšenie základného povedomia o kybernetickej hygiene. V rámci skupiny vznikla iniciatíva na vytvorenia siete ľudských zdrojov zameranej na pracovné prostredie. Jej cieľom je vytvorenie vzdelanej pracovnej sily pre priemysel prostredníctvom flexibility zamestnávania, vzájomnej komunikácie medzi zamestnávateľmi a adresnejšími požiadavkami na vzdelávanie zo strany zamestnávateľov.

WG6 – Agenda strategického výskumu a inovácii /SRIA/, oblasť techniky a služieb, produkty

SRIA definuje priority pre výskum a inováciu európskeho priemyslu kybernetickej bezpečnosti. V rámci skupiny sa vytvárajú počiatočné neformálne návrhy prioritných tém identifikovaných ECSO v oblasti rozvoja a výskumu, ktoré sú ďalej adresované EK pre ich zapracovanie do Pracovného programu EK, aby mohli byť modifikované na výzvy na predkladanie návrhov na projekty.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia