Poskytovatelia digitálnych služieb

Právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), ktorá poskytuje digitálnu službu. Ďalšími identifikačnými kritériami sú personálne kapacity aspoň 50 zamestnancov a ročný obrat alebo celková ročná bilancia je viac ako 10 000 000 eur.

Druhy digitálnej služby

  • Online trhovisko,
  • Internetový vyhľadávač,
  • Služba v oblasti cloud computingu.

Poskytovateľ digitálnej služby je povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť úradu:

  • názov a sídlo
  • kontaktné údaje
  • poskytovanú službu
  • názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu

Na základe oznámenia úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb. Úrad môže takto vykonať aj na základe vlastného zistenia a úrad túto skutočnosť poskytovateľovi oznámi.

Zmeny v údajoch musí poskytovateľ hlásiť do 30 dní odo dňa ich vzniku.

Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby

Do 6 mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra poskytovateľov digitálnej služby prijať a dodržiavať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením kontinuity digitálnej služby a procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Z tohto dôvodu je povinný vyčleniť dostatočné personálne, materiálno-technické, časové a finančné zdroje s cieľom zabezpečenia kontinuity digitálnej služby. Na účel tejto povinnosti posudzuje najmä:

  • bezpečnosť sietí a informačného systému, vrátane schopnosti predchádzať a riešiť kybernetický bezpečnostný incident
  • spôsob zachovania kontinuity digitálnej služby v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu
  • súlad sietí a informačného systému s bezpečnostnými štandardmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ďalej je povinný hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident s podstatným vplyvom. Formulár nájdete tu.

V prípade, že poskytovateľ digitálnej služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby, uzatvoria medzi sebou podľa zákona zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností počas celej doby poskytovania digitálnej služby. Poskytovateľ o hlásenom kybernetickom incidente v nevyhnutnom rozsahu informuje tretiu stranu, ak by sa plnenie zmluvy stalo nemožným a ak úrad nerozhodne inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť tým nie je dotknutá.

Formuláre

Oznámenie o poskytovaní digitálnej služby (18.04.2018, pdf, 108 kB)

Oznámenie o zástupcovi poskytovateľa digitálnej služby (18.04.2018, pdf, 136 kB)


Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia