Prevádzkovatelia základných služieb

Podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa za základnú službu považuje služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a

 1. závisí od sietí a informačných systémov a je vykonávaná aspoň v jednom sektore alebo podsektore,
 2. je prvkom kritickej infraštruktúry.

Úrad zaradí základnú službu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb

 1. na základe oznámenia prevádzkovateľa služby,
 2. na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby,
 3. z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvedel o prekročení identifikačných kritérií a nedošlo k postupu podľa predchádzajúcich bodov.

Dopadové identifikačné kritériá zohľadňujú najmä

 • počet používateľov využívajúcich základnú službu
 • závislosť ostatných sektorov základnej služby
 • vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť štátu
 • trhový podiel prevádzkovateľa služby
 • geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný incident mohol postihnúť
 • význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity poskytovania služby

Špecifické sektorové identifikačné kritériá zohľadňujú kritériá určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

Prevádzkovateľ služby je povinný do 30 dní od zistenia, že došlo k prekročeniu dopadových kritérií oznámiť toto prekročenie úradu. Prekročenie špecifických sektorových kritérií oznámi úradu v rozsahu podľa § 17 ods. 4 v rovnakej lehote, a to aj v prípade, že nedošlo k prekročeniu dopadových kritérií.


Formuláre

Oznámenie o prekročení identifikačných kritérií služby (10.05.2023, pdf, 450 kB)

Príloha k oznámeniu o prekročení identifikačných kritérií (19.04.2018, pdf, 75,8 kB)

Prevádzkovateľov služieb v sektore verejná správa, podsektore informačné systémy verejnej správy žiadame o vyplnenie prílohy:

Príloha k oznámeniu o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej služby v sektore verejná správa, podsektore informačné systémy verejnej správy (vyplniť zvlášť pre každý informačný systém verejnej správy, ktorý prevádzkovateľ využíva, a jeho obmedzenie či narušenie prevádzky môže negatívne ovplyvniť alebo ohroziť fungovanie orgánu verejnej moci).

Vyplnený formulár s príslušnou prílohou je potrebné zaslať úradu do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb. Úrad oznámenia priebežne distribuuje.


Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií


Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia