Národná jednotka CSIRT

SK-CERT-LOGO-CMYK-NCKB-web

Národný bezpečnostný úrad, ako ústredný orgán štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť, od roku 2016 buduje technické, personálne a organizačné kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rieši kybernetické bezpečnostné incidenty a buduje bezpečnostné povedomie.

Začiatkom roka 2018 úrad zahájil prevádzku špecializovaného pracoviska, ktoré po prijatí zákona o kybernetickej bezpečnosti 1. apríla 2018 začalo plniť úlohy národnej jednotky CSIRT

1. septembra 2019 bola jednotka transformovaná na Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. V rámci organizačnej štruktúry úradu patrí SK-CERT postavenie samostatného útvaru. Prostredníctvom SK-CERT úrad zabezpečuje služby spojené s riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi týchto systémov. Medzi ďalšie jeho činnosti patria analytické činnosti, výskum, budovanie bezpečnostného povedomia a realizovanie vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia