Národná stratégia a akčný plán kybernetickej bezpečnosti

Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 schválila vláda Slovenskej republiky 7. januára 2021 uznesením č. 5/2021. Ide o východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenskej republiky k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti.

Národnú stratégiu vypracoval Národný bezpečnostný úrad, na jej príprave sa podieľali ostatné zainteresované ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy. Dokument ponúka ucelený koncept riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Reflektuje strategické smerovanie štátu v oblasti bezpečnosti, zohľadňuje princípy Bezpečnostnej stratégie SR, vychádza aj zo strategických dokumentov NATO, EÚ, OECD a OSN.

Národná stratégia je určená pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na budovaní systému kybernetickej bezpečnosti. Na základe jasných princípov určuje strategické ciele a má ambíciu moderným spôsobom reagovať na aktuálne a perspektívne bezpečnostné hrozby. V nadväznosti na národnú stratégiu bude nasledovať príprava a predloženie akčného plánu jej realizácie. V ňom budú jasné konkrétne časové, vecné, ale aj finančné kritéria rozvoja kybernetickej bezpečnosti na v Slovenskej republike. Bude obsahovať aj úlohy pre jednotlivé ústredné štátne orgány v medziach ich kompetencií a prípadné vplyvy, ktoré prinesie nová alebo upravená legislatíva.

Na stiahnutie:

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

(22.02.2021, pdf, 2,98 MB) 

Akčný plán kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

(01. 10. 2021, pdf, 364 kB)

Odpočet implementácie akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

(04. 07. 2023, pdf, 770 kB)


Predchádzajúce strategické dokumenty:

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 (18.02.2016, pdf, 856 kB)

17. júna 2015 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 328/2015 Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, ktorej cieľom bolo navrhnúť nový inštitucionálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Reagovala tak na prioritu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v Únii a na určenie vnútroštátneho príslušného orgánu pre bezpečnosť sieťových a informačných systémov.

Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 (16.06.2016, pdf, 115 kB)

Akčný plán schválila vláda Slovenskej republiky schválila 2. marca 2016 uznesením č. 93/2016. Akčný plán obsahuje návrh úloh, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu kybernetického priestoru štátu pred potenciálnymi hrozbami, ktorých uplatnením by mohli vzniknúť Slovenskej republike nenahraditeľné škody, a tak by mohla byť narušená dôveryhodnosť štátu, či organizácie. Akčný plán ku Koncepcii je jeden zo základných dokumentov definujúcich zoznam úloh na obdobie rokov 2016 až 2020 zameraných na tvorbu právnych predpisov, štandardov, metodických pokynov, pravidiel, bezpečnostných politík, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomia a spôsobilostí, ako aj iných aktivít potrebných k zaisteniu ochrany a obrany národného kybernetického priestoru. Jednotlivé úlohy sú zoskupené v ôsmich prioritných oblastiach, s určením zodpovedného riešiteľa a spolupracujúcich subjektov, vrátane časového rámca ich realizácie.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia