Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ“

Národný bezpečnostný úrad plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti.

Národný bezpečnostný úrad reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu č. OPII-2019/7/5-DOP „Malé zlepšenia eGov služieb“, vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorého výsledkom bude vybudovanie informačného systému spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ, ktorý bude poskytovať fyzickým a právnickým osobám (podnikateľom) elektronické služby, ktoré dnes nie sú plne elektronizované. Uvedený cieľ bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ ako aj jeho prepojením so spoločnými modulmi, registrami a informačnými systémami iných inštitúcií verejnej správy.

Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:

 • zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov, ale aj úradníkov pri vybavovaní záležitostí v agende NBÚ,

 • zvýšenie transparentnosti procesov a skrátenie času vybavovania agend,

 • zabezpečenie plnej elektronizácie procesov NBÚ,

 • prepojenie existujúcich registrov, vytvorenie nových potrebných registrov a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony,

 • vybudovanie kľúčových nástrojov pre poskytovanie elektronických služieb NBÚ,

 • vytvorenie spoločnej zabezpečenej infraštruktúry pre eGovernment a podporné činnosti,

 • vybudovanie zdrojového registra NBÚ, ktorý bude obsahovať špecifické dáta, ktoré sú výhradne v kompetencii NBÚ,

 • umožnenie elektronického spracovávania utajovaných skutočností stupňa utajenia „Dôverné“ vrátane.

Štúdia uskutočniteľnosti sa vo svojom rozsahu zameriava najmä na tieto základné služby a procesy:

 • bezpečnostná previerka fyzickej osoby,

 • bezpečnostná previerka právnickej osoby (podnikateľa),

 • metodické riadenie v oblasti OUS (vydávanie metodických postupov a usmernení),

 • zvyšovanie bezpečnostného povedomia a úrovne bezpečnosti spracovania bezpečnostných spisov NBÚ,

 • poskytovanie informácií podľa osobitných predpisov.

Štúdia uskutočniteľnosti predkladá víziu cieľového riešenia informatizácie jednotlivých agend NBÚ a identifikuje konkrétne elektronické služby, ktoré je potrebné prostredníctvom informačného systému spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ implementovať, aby mohli byť poskytované príslušné eGovernment služby všetkým stranám – teda občanom, podnikateľom, odbornej verejnosti a celej verejnej správe.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ “ je dostupný na webe www.nbu.gov.sk a v MetaIS.

Pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Informačný systém spracovávania bezpečnostných spisov NBÚ“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: michaela.spetkova@nbu.gov.sk do 20. januára 2020.

* * *

Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ – malé zlepšenie eGov služieb (08.06.2021, pdf, 566 kB)

Analýza prínosov a nákladov (16.1.2020, xlsx, 529 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia