Národný projekt: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1

OPII-LOGO

 

Prijímateľ: Národný bezpečnostný úrad – partner projektu, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 250 940,00 eur

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

• Prioritná os: Informačná spoločnosť

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Centrálny koordinačný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Ďalšie informácie sú publikované na webovom sídle: www.eufondy.sk

Stručný opis projektu:
Národný projekt “Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti” z úrovne Národného bezpečnostného úradu reaguje na dynamicky vyvíjajúcu sa oblasť kybernetickej bezpečnosti. Cieľom projektu je vybudovať centrum, v ktorom bude možné efektívne a kontinuálne poskytovať služby v oblasti vzdelávania, tréningov, budovania povedomia, zručností, metodickej pripravenosti a praktickej pripravenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti celej verejnej správy. Nosnými prvkami centra sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnostného povedomia, ako aj špecializované vzdelávanie odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a simulácia bezpečnostných hrozieb, tréningy reakcie na tieto hrozby a cvičenia zamerané na procesy a postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Projektové aktivity sú v súčasnosti v štádiu inicializácie s predpokladaným ukončením projektu v roku 2021.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia