Nový zákon o štátnej službe nemá vplyv na už vydané mandátne certifikáty

Zrušenie zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho nahradenie zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá vplyv na už vydané mandátne certifikáty (vydané na základe oprávnenia č. 1009 a č. 1010). V súlade s § 183 ods. 2 nového zákona o štátnej službe vedúci služobného úradu, ktorý bol vymenovaný do tejto funkcie do 31. mája 2017, sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona považuje za generálneho tajomníka, ktorý spĺňa predpoklady vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa § 18 ods. 3. Národný bezpečnostný úrad v súvislosti s vyššie uvedenou zmenou pristúpil k úprave označení oprávnení č. 1009, 1010 a k aktualizácii právnych predpisov v zozname oprávnení, ktorých sa zmena dotýka.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia