Obmedzený vstup do objektu NBÚ

 

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. zakazuje vstup do objektu Národného bezpečnostného úradu.

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 1. novembra 2020,
 2. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
 4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 5. dieťa do desiatich rokov veku,
 6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 11. osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Pre overenie, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je NBÚ oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do objektu predloženie príslušného dokladu na nahliadnutie, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností.

 

Zdroj: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia