Archív utajovaných skutočností

V súvislosti so zmenami právnej úpravy v oblasti archívov a registratúry a v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ktoré nadobudli účinnosť k 1. januáru 2021, plní Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) úlohy archívu utajovaných skutočností. Hlavnými dôvodmi zavedenia tejto legislatívnej zmeny je najmä ponúknuť ústredným orgánom štátnej správy:

  1. zabezpečenie dočasného uloženia utajovaných archívnych dokumentov prehľadným spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami právnych predpisov,

    • v oblasti archívov a registratúr a

    • v oblasti ochrany utajovaných skutočností,

  2. informovanie o povinnosti prehodnotenia utajenia utajovaných archívnych dokumentov dočasne uložených v archíve utajovaných skutočností úradu,

  3. metodickú pomoc pri dočasnom ukladaní utajovaných archívnych dokumentov.

Ústredný orgán štátnej správy, ktorý sa rozhodne využiť archív utajovaných skutočností na zabezpečenie dočasného uloženia utajovaných archívnych dokumentov, sa týmto voči „vlastným“ utajovaným archívnym dokumentom nezbavuje

  1. povinností upravených zákonom č. 395/2002 Z. z.,

  2. rozhodovacej právomoci ohľadom zmeny stupňa utajenia alebo zrušenia utajenia a

  3. povinnosti pravidelného prehodnotenia stupňa utajenia utajovaných archívnych dokumentov.

Utajované archívne dokumenty môže ústredný orgán štátnej správy predložiť archívu utajovaných skutočností až po vyraďovacom konaní (vydaní rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o trvalej dokumentárnej hodnote utajovaných registratúrnych záznamov) a po prehodnotení utajenia archívnych dokumentov.

Metodika

Informatívny vzor

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia