Certifikáty EÚ a NATO

Úrad vydáva certifikáty o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ. Predpokladom pre vydanie certifikátu je vykonanie bezpečnostnej previerky pre príslušný stupeň utajenia.

Údaje v certifikáte sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, certifikát sa vydáva najviac na dobu platnosti osvedčenia.

Vedúci pred oboznamovaním sa fyzickej osoby s utajovanými skutočnosťami zabezpečí poučenie o povinnostiach na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a podľa predpisov EÚ alebo NATO.

Žiadosť o vydanie certifikátu fyzickej osoby (26.02.2018, pdf, 116 kB)

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia