Fyzické osoby

V rámci bezpečnostnej previerky fyzickej osoby úrad získava informácie potrebné k vyhodnoteniu bezpečnostných rizík a posúdeniu, či navrhovaná osoba spĺňa zákonné predpoklady pre získanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, najmä či je bezúhonná, bezpečnostne spoľahlivá a svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností.

Vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa (Vyhradené) zabezpečuje vedúci.

Úrad vykonáva bezpečnostnej previerky II. III. a IV. stupňa (Dôverné, Tajné, Prísne tajné).

Fyzická osoba nemôže sama požiadať úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky. O jej preverenie musí požiadať vedúci alebo ním poverený bezpečnostný zamestnanec.

Bezpečnostné previerky všetkých stupňov týkajúce sa osôb plniacich úlohy spravodajského charakteru si vo svojej pôsobnosti vykonáva Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor.

Bezpečnostné previerky všetkých stupňov týkajúce sa osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, vrátane služobného pomeru k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky alebo k organizáciám, ktorých je toto ministerstvo zakladateľom alebo zriaďovateľom vykonáva Vojenské spravodajstvo, avšak o výsledku takejto bezpečnostnej previerky rozhoduje úrad.

Od 1. januára 2020 vydáva Národný bezpečnostný úrad osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. s predpísanými náležitosťami nie na ceninovom papieri zelenej, žltej, modrej resp. červenej farby.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia