Pre stupeň utajenia D, T, PT

Vykonanie bezpečnostnej previerky

Fyzická osoba predkladá vedúcemu alebo ním poverenému bezpečnostnému zamestnancov

  1. NOVÝ FORMULÁR osobný a bezpečnostný dotazník (21.12.2023, pdf, 1,1 MB), pre bezpečnostnú previerku II. stupňa sa nevypĺňa tretia časť formulára “Doplnková časť dotazníka slúžiaca pre účely vykonania bezpečnostnej previerky III. a IV. stupňa”,

  2. štruktúrovaný alebo beletrizovaný životopis, ktorý obsahuje pravdivé a relevantné údaje, 

  3. písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky (pdf, 102 kB).

Navrhovaná osoba predkladá originály podkladových materiálov, v ktorých je povinná uvádzať aktuálne, úplné a pravdivé údaje.

Vedúci predkladá orgánu príslušnému vykonať bezpečnostnú previerku

  1. žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky (pdf, 184 kB),

  2. vyhodnotenie podkladových materiálov,

  3. materiály, ktoré mu predložila navrhovaná osoba.

Lehoty na rozhodnutie

Bezpečnostná previerka II., III. a IV. stupňa sa začína dňom doručenia žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky a podkladových materiálov úradu. Úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke v týchto lehotách:

stupeň bezpečnostnej previerky lehota na rozhodnutie
II. stupeň 3 mesiace
III. stupeň 4 mesiace
IV. stupeň 6 mesiacov

V prípade, ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v uvedených lehotách, môže ich úrad predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov musí byť informovaná navrhovaná osoba, ako aj vedúci, ktorý o vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby požiadal.

Ukončenie bezpečnostnej previerky

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností vydá osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností, vydá o tom rozhodnutie.

Osvedčenie a rozhodnutie sa navrhovanej osobe písomne doručí do vlastných rúk.
Vedúcemu, ktorý o vykonanie bezpečnostnej previerky požiadal, sa výsledok bezpečnostnej previerky oznámi písomne.

Proti rozhodnutiu úradu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa úradu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými navrhovaná osoba odôvodňuje zrušenie rozhodnutia.

O odvolaní, ak mu úrad nevyhovie v plnom rozsahu, rozhoduje výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Platnosť osvedčenia

Doba platnosti osvedčenia je diferencovaná v závislosti od príslušného stupňa vykonanej bezpečnostnej previerky:

stupeň bezpečnostnej previerky stupeň utajenia doba platnosti osvedčenia
II. stupeň Dôverné 10 rokov
III. stupeň Tajné

7 rokov

IV. stupeň Prísne tajné 5 rokov

Platnosť vyjadrení vydaných úradom podľa zákona č. 241/2001 Z. z. a osvedčení podľa § 84 ods. 9 zákona č. 215/2004 Z. z. na stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné skončila najneskôr dňa 30.4.2009 a na stupeň utajenia Dôverné skončila najneskôr 30. apríla 2011.

Platnosť osvedčenia, ktoré vydal úrad nezaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, vrátane služobného pomeru.

Platnosť osvedčenia vydaného Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom, Policajným zborom navrhovanej osobe, ktorá plní úlohy kriminálneho spravodajstva, zaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru k týmto subjektom. Vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu sa za skončenie služobného pomeru považuje aj skončenie vyčlenenia profesionálneho vojaka na plnenie úloh Vojenského spravodajstva podľa § 71 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Vo vzťahu k plneniu úloh kriminálneho spravodajstva Policajným zborom sa za skončenie služobného pomeru považuje aj odvolanie z funkcie, pri výkone ktorej príslušník Policajného zboru plnil úlohy kriminálneho spravodajstva, ustanovenie do funkcie, pri výkone ktorej príslušník Policajného zboru neplní úlohy kriminálneho spravodajstva, určenie za vyšetrovateľa, prevedenie na inú funkciu alebo preloženie na inú funkciu, pri výkone ktorej príslušník Policajného zboru neplní úlohy kriminálneho spravodajstva alebo ukončenie povolania, pri výkone ktorého príslušník Policajného zboru plnil úlohy kriminálneho spravodajstva.

Platnosť osvedčenia, ktoré vydal úrad nezaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

Ak sa má osoba oboznamovať s utajovanými skutočnosťami aj po skončení platnosti jej osvedčenia, je potrebné, aby vedúci predložil príslušnému orgánu (spravidla ide o úrad) žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky pred uplynutím zákonom stanovenej doby platnosti osvedčenia v takom časovom predstihu, aby bolo možné rozhodnúť v zákonom stanovených lehotách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia