Pre stupeň utajenia V

Vykonanie bezpečnostnej previerky

Vedúci pri zabezpečovaní vykonávania bezpečnostnej previerky I. stupňa (Vyhradené) vychádza z platného zoznamu funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.

  1. Vedúci alebo ním poverený bezpečnostný zamestnanec vyzve navrhovanú osobu, aby mu predložila podkladové materiály:
  1. Vedúci alebo ním poverený bezpečnostný zamestnanec vyhodnotí predložené podkladové materiály. Vyhodnotenie podkladových materiálov obsahuje najmä:

Ak navrhovaná osoba nesúhlasí s vykonaním bezpečnostnej previerky, odmietne predložiť podkladové materiály, odmietne podpísať alebo odvolá písomný súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky stupňa utajenia Vyhradené, nespĺňa predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené. V takom prípade je potrebné, aby vedúci riešil túto situáciu v rámci pracovnoprávnych vzťahov (napríklad § 3 ods. 1 písm. f) zákona o výkone prác vo verejnom záujme).

Bezpečnostnú previerku I. stupňa vedúci nevykonáva, ak už navrhovanej osobe, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, bolo úradom vydané osvedčenie.

Ukončenie bezpečnostnej previerky

Bezpečnostná previerka I. stupňa sa ukončuje dňom podpísania vyhodnotenia podkladových materiálov.

  1. Ak sa bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia, podpíše sa vyhodnotenie.
  2. Ak sa bezpečnostnou previerkou zistí, že navrhovaná osoba nespĺňa niektorý z predpokladov na vznik oprávnenia, po podpísaní vyhodnotenia sa táto skutočnosť oznámi navrhovanej osobe písomne.
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia