Bezpečnostné previerky

Bezpečnostné previerky sú štandardným nástrojom na získavanie, analýzu a vyhodnocovanie potenciálnych bezpečnostných rizík spojených s preverovaným subjektom. Cieľom je zabezpečiť, aby k utajovaným skutočnostiam získali prístup len osoby, ktoré zaručia ich ochranu. V Slovenskej republike sa uplatňuje štvorstupňový systém klasifikácie utajovaných skutočností, čomu zodpovedá aj klasifikácia bezpečnostných previerok:

 stupeň bezpečnostnej previerky

stupeň utajenia

 I. stupeň

Vyhradené

II. stupeň

Dôverné

 III. stupeň

Tajné

IV. stupeň

Prísne tajné

Úrad vykonáva bezpečnostné previerky fyzických osôbprávnických osôb (podnikateľov).

Prevereným fyzickým osobám úrad vydáva osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a podnikateľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Okrem osvedčení a potvrdení, ktoré umožňujú prístup k národným utajovaným skutočnostiam, úrad vydáva certifikáty o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby certifikáty podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a/alebo NATO.

Vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby nepodlieha správnemu poplatku, vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.


Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia