Bezpečnostné previerky

Bezpečnostné previerky sú štandardným nástrojom na získavanie, analýzu a vyhodnocovanie potenciálnych bezpečnostných rizík spojených s preverovaným subjektom. Cieľom je zabezpečiť, aby k utajovaným skutočnostiam získali prístup len osoby, ktoré zaručia ich ochranu. V Slovenskej republike sa uplatňuje štvorstupňový systém klasifikácie utajovaných skutočností, čomu zodpovedá aj klasifikácia bezpečnostných previerok:

 stupeň bezpečnostnej previerky

stupeň utajenia

 I. stupeň

Vyhradené

II. stupeň

Dôverné

 III. stupeň

Tajné

IV. stupeň

Prísne tajné

Úrad vykonáva bezpečnostné previerky fyzických osôbprávnických osôb (podnikateľov). Odporúčanie k podávaniu ďalšej žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky.

Prevereným fyzickým osobám úrad vydáva osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a podnikateľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Okrem osvedčení a potvrdení, ktoré umožňujú prístup k národným utajovaným skutočnostiam, úrad vydáva certifikáty o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby certifikáty podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a/alebo NATO.

Vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby nepodlieha správnemu poplatku, vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.


Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia