Podnikatelia

Bezpečnostná previerka podnikateľa sa zameriava na získavanie informácií o právnických osobách, u ktorých vzniká odôvodnený predpoklad, že ich štátny orgán požiada o vytvorenie utajovanej skutočnosti, alebo im utajovaná skutočnosť bude postúpená. Povinnosťou podnikateľa je v takomto prípade podať žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky, aby sa vyhodnotilo, či spĺňa zákonné predpoklady pre získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

Úrad vykonáva bezpečnostné previerky podnikateľov všetkých stupňov na základe žiadosti štatutárneho orgánu podnikateľa. Podnikateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník. Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti obsahuje:

  • písomné odôvodnenie žiadosti,
  • stupeň utajenia a obdobie, na ktoré je potvrdenie žiadané,
  • vyplnený bezpečnostný projekt podnikateľa,
  • doklady alebo ich osvedčené kópie potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa,
  • žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu na stupeň utajenia Dôverné alebo vyšší stupeň.

Bezpečnostná previerka podnikateľa sa začína dňom doručenia žiadosti úradu.

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že podnikateľ nespĺňa zákonné predpoklady, vydá o tom rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu úradu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa úradu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými podnikateľ odôvodňuje zrušenie rozhodnutia.

O odvolaní, ak mu úrad nevyhovie v plnom rozsahu, rozhoduje výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Ak úrad bezpečnostnou previerkou zistí, že podnikateľ spĺňa zákonné predpoklady, vydá mu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

V prípade straty, krádeže, neúmyselného zničenia potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, alebo zmeny niektorých údajov, ktoré nemajú priamo vplyv na spôsobilosť podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností  úrad na základe písomnej žiadosti podnikateľa vydá nové potvrdenie, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodné potvrdenie, vrátane doby platnosti.

Od 1. januára 2020 vydáva Národný bezpečnostný úrad osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. s predpísanými náležitosťami nie na ceninovom papieri zelenej, žltej, modrej resp. červenej farby.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia