Podkladové materiály

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) od 1. septembra 2018 Národný bezpečnostný úrad pri bezpečnostnej previerke podnikateľa nepožaduje predloženie dokladov potvrdzujúcich správnosť údajov uvedených v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa (výpis z Obchodného registra SR, výpis zo Živnostenského registra SR a list vlastníctva z katastra nehnuteľností).

V prílohe k bezpečnostnému dotazníku podnikateľa, okrem vyššie uvedených dokladov potvrdzujúcich správnosť údajov v ňom uvedených, už podnikateľ úradu nepredkladá:

 • ročné účtovné závierky za posledných päť rokov,
 • osvedčenie o registrácii k jednotlivým daniam,
 • prehľad vlastných alebo prenajatých budov a priestorov podnikateľa v Slovenskej republike aj v zahraničí,
 • potvrdenie krajského/okresného súdu, že na podnikateľa nebol podaný návrh na vstup do likvidácie, na konkurz, alebo reštrukturalizáciu nebolo vystavené povolenie na vyrovnanie,
 • potvrdenie daňového úradu o stave účtov pre jednotlivé dane,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní k mesiacu podania žiadosti na Národný bezpečnostný úrad, že podnikateľ nemá voči týmto inštitúciám žiadne splatné záväzky,
 • potvrdenie Colného úradu, že podnikateľ nemá žiadne splatné záväzky.

Od 01. marca 2021 je platný nový bezpečnostný dotazník podnikateľa. V súvislosti s uvedeným si Vás dovoľujeme upozorniť na nový bod 14. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku.


Prezentácia postupu podnikateľa pred vydaním potvrdenia (31.01.2019, pdf, 1,69 MB)

K vykonaniu bezpečnostnej previerky podnikateľa sa predkladá:

1. Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa (18.10.2016, pdf, 157 kB),

2. Bezpečnostný dotazník podnikateľa (01.03.2021, pdf, 822 kB),

3. Bezpečnostný projekt podnikateľa podľa typu prístupu:

 • Podnikateľovi je utajovaná skutočnosť postúpená (v materiálnej alebo elektronickej podobe) alebo ju môže vytvárať. Bezpečnostný projekt musí spĺňať štandardy administratívnej bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti a certifikácie technických prostriedkov,
 • Podnikateľ sa bude s utajovanou skutočnosťou len oboznamovať a tým pádom postačuje vypracovať zjednodušený bezpečnostný projekt (pdf, 26,5 kB) Poznámka:  Vzor bezpečnostného projektu slúži ako „pomôcka“. Pri vypracovaní bezpečnostného projektu je potrebné postupovať podľa ustanovení zákona a vykonávacích predpisov platných a účinných v čase jeho   tvorby a neprihliadať na už zrušené ustanovenia,

4. Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky (pdf, 184 kB)  všetkých členov štatutárneho orgánu podnikateľa s príslušnými podkladovými materiálmi

5. Podkladové materiály na vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa je možné predložiť

 • v písomnej forme

Materiály v písomnej podobe možno zaslať na poštovú adresu úradu.

Ak sa podkladové materiály zasielajú v písomnej podobe, odporúčame niektoré podkladové materiály, najmä bezpečnostný projekt podnikateľa, zaslať úradu aj v elektronickej forme. V tomto prípade elektronické dokumenty nemusia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Materiály v elektronickej forme možno zaslať do elektronickej podateľne úradu.

 • v elektronickej forme

V tomto prípade elektronické dokumenty, t. j. elektronickými prostriedkami vyplnené formuláre alebo vytvorené dokumenty a ich prílohy, ktoré vedúci predkladá úradu a je oprávnený ich podpísať v písomnej forme musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom tohto vedúceho. Prílohy, ktoré sú súčasťou podkladových materiálov predkladaných na vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa vedúcim (napríklad potvrdenie bankového ústavu), ktoré vytvoril príslušný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba, musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej takýto dokument podpísať za príslušný orgán verejnej moci alebo inú právnickú osobu.

Materiály v elektronickej forme možno zaslať do elektronickej podateľne úradu alebo prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia