Cudzinci

Základným predpokladom pre oboznamovanie cudzincov s utajovanými skutočnosťami je platná zmluva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a krajinou, ktorej je cudzinec občanom. Okrem toho sa vyžaduje písomný súhlas vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti a oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa zákona a poučenie o možných dôsledkoch za ich porušenie.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené príslušný štátny orgán určí rozsah oboznámenia cudzinca a zabezpečí  podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné, Prísne Tajné sa okrem vyššie uvedených kritérií vyžaduje osvedčenie vydané úradom alebo uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí.

Osvedčenie vydané úradom

Ak má cudzinec, ktorý je občanom členského štátu EÚ alebo NATO, trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky, úrad vykoná bezpečnostnú previerku cudzinca na základe žiadosti vedúceho v prípade, ak platná zmluva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a krajinou, ktorej je cudzinec občanom upravuje vzájomnú spoluprácu pri vykonávaní bezpečnostných previerok.

Uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí

Uznanie bezpečnostnej previerky (osvedčenia v prípade fyzických osôb a potvrdenia v prípade podnikateľov) vydané zahraničnou bezpečnostnou autoritou je možné vykonať len na základe ustanovení príslušnej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Žiadosť zasiela osoba, ktorej bolo takéto osvedčenie, resp. potvrdenie v zahraničí vydané prostredníctvom vyplnenej žiadosti o uznanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby alebo podnikateľa Národnému bezpečnostnému úradu Slovenskej republiky.

V prípade bezpečnostných previerok vykonaných Národním bezpečnostním úřadem Českej republiky a potrebou uznať ním vydaného osvědčení (ako v prípade fyzických osôb, tak aj právnických osôb) v Slovenskej republike je žiadateľom o uznanie Národní bezpečnostní úřad Českej republiky.

V prípade potreby uznania slovenskej bezpečnostnej previerky v zahraničí sa postupuje podľa pravidiel druhej zmluvnej strany. Napríklad v prípade uznávania bezpečnostnej previerky fyzickej osoby alebo podnikateľa v Českej republike sa postupuje podľa postupu zverejneného na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu Českej republiky.

 

VZOR ŽIADOSTI UZNANIA OSVEDČENIA FYZICKEJ OSOBY

 

VZOR ŽIADOSTI UZNANIA POTVRDENIA PODNIKATEĽA

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia