Cudzinci

Základným predpokladom pre oboznamovanie cudzincov s utajovanými skutočnosťami je platná zmluva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a krajinou, ktorej je cudzinec občanom. Okrem toho sa vyžaduje písomný súhlas vedúceho štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti patria utajované skutočnosti a oboznámenie cudzinca s povinnosťami podľa zákona a poučenie o možných dôsledkoch za ich porušenie.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené príslušný štátny orgán určí rozsah oboznámenia cudzinca a zabezpečí  podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti.

Pre oboznámenie cudzinca s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné, Prísne Tajné sa okrem vyššie uvedených kritérií vyžaduje osvedčenie vydané úradom alebo uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí.

Osvedčenie vydané úradom

Ak má cudzinec, ktorý je občanom členského štátu EÚ alebo NATO, trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky, úrad vykoná bezpečnostnú previerku cudzinca na základe žiadosti vedúceho v prípade, ak platná zmluva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a krajinou, ktorej je cudzinec občanom upravuje vzájomnú spoluprácu pri vykonávaní bezpečnostných previerok.

Uznanie bezpečnostnej previerky vykonanej v zahraničí

Ak ustanovenia príslušnej medzinárodnej zmluvy upravujú vzájomné uznávanie bezpečnostných previerok, vedúci požiada úrad o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí. V tomto prípade vedúci úradu predkladá, žiadosť o uznanie bezpečnostnej previerky cudzinca vykonanej v zahraničí a kópiu dokladu osvedčujúceho bezpečnostnú spoľahlivosť cudzinca vydaného príslušným orgánom krajiny, ktorej je cudzinec občanom.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia