Bezpečnostní zamestnanci

Úrad vykonáva pre odbornú verejnosť skúšky bezpečnostného zamestnanca. Úspešné absolvovanie skúšky je jedným z predpokladov na výkon funkcie bezpečnostného zamestnanca alebo zamestnanca osobitného pracoviska. Predmetom skúšky je preukázanie znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností.

Skúška sa spravidla vykonáva v Bratislave v sídle úradu a je bezplatná. Po vzájomnej dohode je možné skúšku vykonať aj mimo sídla úradu. Žiadosť o vykonanie skúšky mimo sídla úradu sa úradu zasiela spolu s odôvodnením.

Skúška sa vykonáva v rozsahu vybraných oblastí ochrany utajovaných skutočností.

Príklady otázok na skúšku

Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky. Pokiaľ nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa uchádzača, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne. Počas skúšky sa uchádzač riadi informáciami a pravidlami (10.07.2020, pdf, 457 kB), ktoré sú záväzné pre absolvovanie skúšky. Uchádzač skúšku absolvuje úspešne, ak získa 80% správnych odpovedí písomného testu z danej oblasti. Potvrdenie (08.07.2020, pdf, 1,26 MB) alebo oznámenie o úspešnom vykonaní skúšky sa zasiela uchádzačovi najneskôr do 7 dní od dňa vykonania skúšky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia