Bezpečnostní zamestnanci

Na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o ochrane utajovaných skutočností a z jeho vykonávajúcich predpisov môže vedúci zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca (bezpečnostný zamestnanec) vykonávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý vymedzí.

Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých bezpečnostných zamestnancov.

Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je

  • platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
  • potvrdenie o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia