Bezpečnostní zamestnanci

V súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností a vyhláškou o skúške bezpečnostného zamestnanca Národný bezpečnostný úrad vykonáva pre odbornú verejnosť skúšku bezpečnostného zamestnanca. Úspešné absolvovanie skúšky je jedným z predpokladov na výkon funkcie bezpečnostného zamestnanca alebo zamestnanca osobitného pracoviska.

Na základe prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 úrad nevykonáva skúšky prezenčnou formou. V rámci dlhodobého zámeru elektronizovať služby úradu, sa od 2. novembra 2020 skúška vykonáva online.

Skúška sa vykonáva bezplatne. Jej predmetom je preukázanie znalostí uchádzača v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich vybrané oblasti ochrany utajovaných skutočností. 

Príklady otázok na skúšku

Žiadosť o vykonanie skúšky (01.07.2020, pdf, 365 kB) sa zasiela úradu.

Úrad eviduje všetky doručené žiadosti o vykonanie skúšky a uchádzačov bude postupne pozývať na jej vykonanie. 

Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky na e-mailovú adresu uchádzača alebo do elektronickej schránky.

Počas skúšky sa uchádzač riadi informáciami a pravidlami, ktoré sú záväzné pre absolvovanie skúšky. Uchádzač skúšku absolvuje úspešne, ak získa 80% správnych odpovedí písomného testu z danej oblasti. Potvrdenie (08.07.2020, pdf, 1,26 MB) alebo oznámenie o úspešnom vykonaní skúšky sa zasiela uchádzačovi (a vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal) najneskôr do 7 dní od vykonania skúšky.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia