Preškolenie

Bezpečnostný zamestnanec, v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti, na ktoré mu bolo vydané potvrdenie.

Bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo vydané potvrdenie do 31. marca 2016, musí absolvovať preškolenie najneskôr do 31. marca 2021.

Žiadosť o preškolenie bezpečnostného zamestnanca
(25.01.2022, pdf, 496 kB) zasiela úradu vedúci.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemickú situáciu nie je v súčasnosti možné vykonávať preškolenia bezpečnostných zamestnancov prezenčnou formou. Za účelom absolvovania preškolenia v stanovenom termíne odporúčame bezpečnostným zamestnancom oboznámiť sa s obsahom tematických prezentácií, ktoré im umožnia získať aktuálne poznatky o platnej právnej úprave v jednotlivých oblastiach ochrany utajovaných skutočností.

Overenie takto získaných poznatkov bezpečnostného zamestnanca vykoná úrad formou stručného on-line testu. Úspešné overenie poznatkov bezpečnostného zamestnanca bude predpokladom pre získanie potvrdenia o preškolení (09.02.2021, pdf, 940 kB), ktoré sa priloží k potvrdeniu o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. Pri samotnom on-line teste sa bude obsahovo vychádzať z týchto príkladov otázok.

Spôsob preškolenia bezpečnostného zamestnanca, ktorý sa musí preškoliť najneskôr do 31.03.2021. (08.04.2021, pdf, 655 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia