On-line skúška

V súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností a vyhláškou o skúške bezpečnostného zamestnanca vykonáva Národný bezpečnostný úrad skúšku bezpečnostného zamestnanca. Úspešné absolvovanie skúšky je jedným z predpokladov na výkon funkcie bezpečnostného zamestnanca alebo zamestnanca osobitného pracoviska.

Úrad nerealizuje skúšky prezenčnou formou, vykonávajú sa on-line.

Predmetom skúšky bezpečnostného zamestnanca je preukázanie kvalifikovaných vedomostí uchádzača v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich vybrané oblasti ochrany utajovaných skutočností.
Vykonanie skúšky sa nespoplatňuje.

Žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca
(25.01.2022, pdf, 360 kB) zasiela úradu vedúci.

Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky na e-mailovú adresu uchádzača alebo do elektronickej schránky.

Počas skúšky sa uchádzač riadi informáciami a pravidlami, ktoré sú záväzné pre absolvovanie skúšky. Uchádzač skúšku absolvuje úspešne, ak v teste získa 80% správnych odpovedí.

Potvrdenie (09.02.2021, pdf, 1,26 MB) alebo oznámenie o úspešnom vykonaní skúšky sa zasiela uchádzačovi (a vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal) najneskôr do 7 dní od vykonania skúšky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia