Pravidlá skúšky

 1. Skúška bezpečnostného zamestnanca podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností v rozsahu

 1. Skúška sa vykonáva na základe žiadosti podľa § 3 vyhlášky, ktorá bola doručená Národnému bezpečnostnému úradu. V žiadosti sa povinne uvedú oblasti, z ktorých má uchádzač vykonať skúšku a adresa elektronickej pošty uchádzača.

 2. Na základe žiadosti úrad uchádzačovi zasiela pozvánku, v ktorej sa uvedie dátum, čas, miesto a spôsob vykonania skúšky, ako aj ďalšie informácie potrebné k vykonaniu skúšky.

 3. Skúška sa vykonáva dištančnou formou použitím vhodných technických prostriedkov (notebook alebo počítač s operačným systémom Windows alebo macOS) s pripojením k internetu, reproduktorom, mikrofónom a webovou kamerou (zabudovaná alebo externá), ktorú možno otáčať.

 4. Uchádzač vypĺňa odpovede na otázky uvedené v teste vytvorenom v samostatnej webovej aplikácii. Komunikácia skúšajúceho a uchádzača počas skúšky prebieha prostredníctvom audio a video prenosu vo virtuálnej konferenčnej miestnosti. Prístupové údaje (link, login a heslo) poskytne úrad uchádzačovi v pozvánke.

 5. Priebeh skúšky riadi skúšajúci.

 6. Z dôvodu registrácie, kontroly technických prostriedkov, overenia funkčnosti spojenia a vykonania poučenia o pravidlách skúšky, sa uchádzač pripojí do virtuálnej konferenčnej miestnosti 30 minút pred začiatkom skúšky. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje úrad.

 7. Uchádzač vykonáva skúšku samostatne bez pomoci ďalších osôb.

 8. Pred začiatkom skúšky uchádzač preukáže skúšajúcemu svoju totožnosť dokladom totožnosti.

 9. Skúšajúci uchádzača pred začiatkom skúšky vyzve na 360° ukážku svojho okolia pre kontrolu skúšobného prostredia.

 10. Počas skúšky je zakázané používať akékoľvek študijné materiály (poznámky, znenia právnych predpisov a podobne) a technické prostriedky (mobil, tablet, ďalší notebook alebo počítač a podobne).

 11. Počas skúšky je zakázaná konzumácia jedla, okrem vopred nahlásených zdravotných dôvodov.

 12. Ak sa uchádzač počas skúšky správa v rozpore s pravidlami priebehu skúšky, skúšajúci ho vylúči zo skúšky; na uchádzača sa hľadí akoby skúšku vykonal neúspešne.

 13. Skúška sa vykonáva formou testu, ktorý obsahuje otázky z piatich oblastí: (i) personálna bezpečnosť, (ii) administratívna bezpečnosť, (iii) fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, (iv) bezpečnosť technických prostriedkov a (v) šifrová ochrany informácií.

 14. Každá oblasť obsahuje 10 otázok so štyrmi možnosťami odpovedí, pričom správna je len jedna odpoveď. Uchádzač vypĺňa len odpovede na otázky z oblastí, z ktorých vykonáva skúšku.

 15. Časový limit na vyplnenie odpovedí z jednej oblasti je 15 minút; pri skúške z viacerých oblastí sa časový limit násobí počtom zvolených oblastí. (Napríklad: ak uchádzač vykonáva skúšku z troch oblastí, vypĺňa odpovede na 30 otázok v časovom limite 45 minút).

 16. Ak uchádzač v skúšobnom teste vyplní najmenej 80% správnych odpovedí, skúšku vykoná úspešne. Úrad mu najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky zašle potvrdenie o vykonaní skúšky.

 17. Ak držiteľ potvrdenia úspešne vykoná skúšku v ďalšej oblasti podľa § 1 ods. 2 vyhlášky, úrad mu vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.

 18. Uchádzač, ktorý vykonal skúšku neúspešne, môže skúšku opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešného vykonania skúšky; v tomto prípade je potrebné zaslať úradu novú žiadosť o vykonanie skúšky.

 19. Vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal, sa informácia o výsledku skúšky zasiela elektronickou formou najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia