Vykonávanie skúšok

Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca (25.03.2019, pdf, 231 kB) sa zasiela úradu.

Skúška sa spravidla vykonáva v Bratislave v sídle úradu a je bezplatná. Po vzájomnej dohode je možné skúšku vykonať aj mimo sídla úradu. Žiadosť o vykonanie skúšky mimo sídla úradu sa úradu zasiela spolu s odôvodnením.

Skúška sa vykonáva v rozsahu vybraných oblastí ochrany utajovaných skutočností.

Príklady otázok na skúšku

Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky. Pokiaľ nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa uchádzača, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne. Počas skúšky sa uchádzač riadi informáciami a pravidlami (28.02.2017, pdf, 374 kB), ktoré sú záväzné pre absolvovanie skúšky. Uchádzač skúšku absolvuje úspešne, ak získa 80% správnych odpovedí písomného testu z danej oblasti. Potvrdenie (28.02.2017, pdf, 358 kB) alebo oznámenie o úspešnom vykonaní skúšky sa zasiela uchádzačovi najneskôr do 7 dní od dňa vykonania skúšky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia