Certifikácia a autorizácia

Certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov, technických zabezpečovacích prostriedkov a technických prostriedkov vykonáva úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo úradom autorizovaná právnická osoba.

Pri certifikácii sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností týchto prostriedkov s požiadavkami bezpečnostných štandardov.

Pri autorizácii sa posudzuje spôsobilosť štátneho orgánu alebo právnickej osoby na vykonávanie certifikačnej činnosti.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia