Meranie NEV

Úrad vykonáva posúdenie úrovne ochrany utajovaných skutočností pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním na základe písomnej žiadosti vedúceho. Pri technických prostriedkoch na spracovávanie národných utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné a Prísne tajné sa žiadosť podáva povinne, pri stupni utajenia Dôverné podanie žiadosti záleží od rozhodnutia vedúceho. Pri technických prostriedkoch na spracovávanie utajovaných skutočností cudzej moci stupňa utajenia Dôverné a vyššieho sa žiadosť podáva povinne.

Žiadosť o meranie zariadenia obsahuje

 • meno alebo názov žiadateľa, jeho adresa, identifikačné číslo žiadateľa,
 • meno, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby,
 • zoznam jednotlivých komponentov zariadenia (názov, typ, výrobné číslo, počet kusov),
 • v prípade zložitých systémov alebo neštandardného zapojenia zostavy je potrebná schéma prepojenia komponentov s označením káblov a konektorov,
 • najvyšší stupeň utajenia, pre ktorý je zariadenie určené,
 • uviesť či je meranie súčasťou bezpečnostnej previerky podnikateľa, alebo ide o opätovnú certifikáciu (uviesť zoznam zmien v zostave).

Žiadosť o zónové meranie priestoru obsahuje

 • meno alebo názov žiadateľa, jeho adresa, identifikačné číslo žiadateľa,
 • meno alebo názov objektu, adresa meraného priestoru,
 • slovný opis hranice kontrolovateľného priestoru a spôsobu jeho zabezpečenia,
 • pôdorys celkovej situácie okolia meraného objektu s vyznačením hranice kontrolovateľného priestoru, a označením mierky (napr. orientačný plán, fotomapa a pod.),
 • pôdorysy jednotlivých podlaží, na ktorých sa nachádzajú miestnosti pre zriadenie CHP, v ktorom budú inštalované zariadenia a v prípade, že susediace podlažia nie sú súčasťou kontrolovateľného priestoru aj pôdorysy susediacich podlaží, s označením mierky,
 • kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mail pre dohodnutie zónových meraní CHP,
 • najvyšší stupeň utajenia, pre ktorý je daný priestor určený,
 • uviesť či je meranie súčasťou bezpečnostnej previerky podnikateľa, alebo ide o opätovnú certifikáciu (uviesť zoznam zmien v zostave).
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia