MZP a TZP

Certifikácia mechanických zábranných prostriedkov (MZP) a technických zabezpečovacích prostriedkov (TZP) je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda ich vlastností s požiadavkami bezpečnostného štandardu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

Mechanický zábranný prostriedok je zariadenie alebo systém, ktorý má zabrániť prístupu nepovolaných osôb do objektu (chráneného priestoru). Patria sem bezpečnostné úschovné objekty, uzamykacie systémy a ich súčasti, dvere a ich súčasti, mreže, bezpečnostné fólie, okná a zasklenia.

Technický zabezpečovací prostriedok je zariadenie alebo systém, ktorý informuje o stave a prípadnom narušení objektu (chráneného priestoru). Zaraďujú sa sem systémy na kontrolu vstupov do objektov, systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb, elektrické zabezpečovacie systémy, kamerové zostavy v rámci uzatvoreného televízneho okruhu, tiesňové systémy, zariadenia na detekciu látok a predmetov a zariadenia fyzického ničenia nosičov informácií.

Overenie zhody vlastností MZP a TZP môže vykonať len autorizovaná osoba, ktorá výsledky svojich zistení uvádza v záverečnom protokole.

Osvedčovanie spôsobilosti MZP a TZP vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu, ku ktorej sa prikladá záverečný protokol vystavený autorizovanou osobou. Existujú dva druhy certifikácie. Žiadosť o vydanie certifikátu typu úradu predkladá výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor. Žiadosť o vydanie certifikátu jednotlivého prostriedku úradu podáva používateľ prostriedku.

Vydanie certifikátu jednotlivého MZP alebo TZP je bezplatné, poplatok za vydanie certifikátu typu je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Úrad po prijatí úplnej žiadosti o certifikáciu a v prípade splnenia všetkých stanovených požiadaviek vydá certifikát. Doba platnosti certifikátu je obmedzená:

Certifikát typu 2 a 3 (pre stupeň utajenia Dôverné a Tajné) 7 rokov
Certifikát typu 4 (pre stupeň utajenia Prísne Tajné)
5 rokov

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia