Technické prostriedky

Technický prostriedok je zariadenie alebo systém určený na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností. Certifikáciou technického prostriedku sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností technického prostriedku s požiadavkami bezpečnosti podľa vyhlášky č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov.

Certifikáciu technických prostriedkov vykonáva úrad alebo ním autorizovaný štátny orgán, alebo právnická osoba autorizovaná na certifikáciu technických prostriedkov; to sa nevzťahuje na technické prostriedky používané v pôsobnosti Policajného zboru v súvislosti s plnením úloh operatívno-pátracej činnosti kriminálneho spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, na ktoré vykonáva certifikáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.

Úrad vykonáva certifikáciu technického prostriedku na základe predloženej žiadosti (pdf, 339 kB) a bezpečnostného projektu technického prostriedku.

Certifikovať je možné typ technického prostriedku, alebo jednotlivý technický prostriedok. Certifikát technického prostriedku sa udeľuje pre konkrétny stupeň utajenia a podmienkou jeho platnosti je dodržanie v ňom určených podmienok a pravidiel používania technického prostriedku. Doba platnosti certifikátu je obmedzená:

pre stupeň utajenia Vyhradené a Dôverné najdlhšie 7 rokov
pre stupeň utajenia Tajné a Prísne Tajné
najdlhšie 5 rokov

 Vydanie certifikátu technického prostriedku nepodlieha správnemu poplatku.

 Odporúčané systémové prostriedky a bezpečnostné nastavenia.

 

 

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia