Ochrana utajovaných skutočností

ilustrak-previerkyUtajované skutočnosti sú pre štát životne dôležité informácie, ktoré vzhľadom na záujmy štátu treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením.

V súlade s Koncepciou ochrany utajovaných skutočností (pdf, 539 kB) je ochrana utajovaných skutočností v závislosti od stupňa utajenia zameraná na minimalizovanie bezpečnostných rizík na požadovanú (prijateľnú) úroveň. Tieto riziká sa v závislosti od zmien bezpečnostného prostredia dynamicky menia. Množina zadefinovaných utajovaných skutočností sa preto sústreďuje formou zoznamov utajovaných skutočností.

Úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť ochrany utajovaných skutočností vykonáva bezpečnostné previerky fyzických a právnických osôb, zabezpečuje ochranu zahraničných informácií a slúži ako ústredný bod ich prijímania a distribúcie, zabezpečuje certifikačnú a autorizačnú činnosť, vlastnou kontrolnou činnosťou overuje podmienky zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v iných právnických osobách a vykonáva skúšku bezpečnostného zamestnanca.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia