Kontrolná činnosť

Úrad vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach, vyššom územnom celku a v iných právnických osobách. Počas kontroly úrad postupuje v súlade so zákonom o kontrole v štátnej správe.   

Kontrolu ochrany utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti zabezpečuje v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán.

O vykonaných kontrolách sa vypracováva ročná správa o kontrole ochrany utajovaných skutočností, v ktorej sa uvádzajú predovšetkým údaje o počte vykonaných kontrol, zistených nedostatkoch a opatreniach na ich nápravu. Ak subjekt nevykonal ani jednu kontrolu ochrany utajovaných skutočností z dôvodu, že počas kalendárneho roku sa v jeho pôsobnosti nemanipulovalo, ani neoboznamovalo s utajovanou skutočnosťou, tak ročnú správu nevypracováva, avšak o tejto skutočnosti je povinný informovať úrad v rovnakej lehote ako je lehota na zaslanie ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočností.

Metodické usmernenie k vypracovaniu ročnej správy (pdf, 120 kB)

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia