Metodická činnosť

Národný bezpečnostný úrad v súlade s § 70 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 77 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky z kontrolnej činnosti úradu v oblasti ochrany utajovaných skutočností v roku 2020 úrad anonymizoval, zovšeobecnil a vypracoval k nim metodické usmernenie, ktoré v rámci výkonu metodickej činnosti a budovania bezpečnostného povedomia poskytuje odbornej verejnosti.

Administratívna bezpečnosť

Zoznam utajovaných skutočností

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Prijímanie utajovaných skutočností cudzej moci             

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Manipulácia s US

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Oboznámenie so spravodajskou informáciou

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Odovzdávanie utajovaných skutočností

 a administratívnych pomôcok        

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Príjem utajovaných skutočností              

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Chronologicko-numerické poradie      

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Evidovanie utajovaných registratúrnych záznamov

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Náležitosti protokolu

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

Obsah prezentačnej pečiatky

Aplikované predpisy

Metodické usmernenie

 Personálna bezpečnosť

Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky

  Metodické usmernenie

Zánik určenia

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Záznam o určení v personálnej evidencii

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Oznamovanie písomného poverenia

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Evidencia oprávnených osôb

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Opatrenia pri zániku určenia

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Termín vykonania určenia

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť

Zabezpečenie objektu a chráneného priestoru

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Kľúčový režim

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Obsah bezpečnostnej dokumentácie

Aplikované predpisyAplikované predpisy Metodické usmernenieMetodické usmernenie

Režim kódových nastavení a hesiel

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Ukladanie utajovaných skutočností

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Určenie zodpovedných osôb za postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Vstup nepovolanej osoby do chráneného priestoru

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Výkon fyzickej ochrany

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Bezpečnosť technických prostriedkov

Odstraňovanie utajovaných skutočností

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Zoznam oprávnených osôb

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Predpoklady na plnenie úloh správcu informačného systému a bezpečnostného správcu

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Vytváranie utajovaných skutočností

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

Hardvérová zostava technického prostriedku

Aplikované predpisy Metodické usmernenie

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia