Letecké snímkovanie

Podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, ktorým je na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností výlučne letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Letecké snímkovanie vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, s ktorého súhlasom môže túto činnosť vykonávať aj podnikateľ, ktorý je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.
 
Vykonávanie leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne, na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, nie je definované ako letecké snímkovanie.

Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti leteckého snímkovania uvádza úrad v odborných stanoviskách.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia