EU Limité

Dokumenty Európskej únie označené francúzskym LIMITÉ (ekv. v anglickom jazyku: LIMITED) síce nenesú stupeň utajenia, avšak slúžia výlučne pre vnútornú („úradnú“) potrebu príslušnej inštitúcie EÚ, resp. členského štátu EÚ. Aj keď nejde o utajovanú skutočnosť EÚ jej zverejnenie a sprístupnenie inému subjektu než tomu, ktorému je (úradne) určená, nie je možné bez súhlasu príslušnej inštitúcie EÚ (“pôvodcu”).

Zásady a postup pri sprístupňovaní dokumentov Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Komisie sú upravené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Článok 4 tohto nariadenia upravuje výnimky zo zásady otvoreného prístupu občanov členských krajín EÚ k dokumentom EÚ. Podľa tohto článku sa priamo obmedzuje prístup verejnosti k dokumentom „pre vnútornú potrebu“ (a takýmito sú aj dokumenty označované LIMITÉ).

Pre LIMITÉ dokumenty platí, že nie sú určené pre verejnosť (nezverejňujú sa v médiách, na internete a neuvoľňujú sa pre oboznamovanie sa občanov). Pri zachovaní pravidiel ukladania a zachovania ich integrity je možné ich postupovať iným inštitúciám pre výkon ich povinností a právomocí. Dokument je možné zaslať osobe len po ubezpečení sa o jej identite (t. j. že pochádza z rezortu, ktorý je oprávnený mať k takémuto dokumentu prístup). Označovať dokumenty LIMITÉ, keďže ide o označenie Európskej únie, môžu iba orgány a inštitúcie EÚ.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia