Ochrana zahraničných informácií

Zahraničnými informáciami sa rozumejú utajované skutočnosti chránené cudzou mocou postúpené Slovenskej republike, ktoré Slovenská republika chráni podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak si to vyžadujú princípy prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom.

Utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa môžu postúpiť cudzej moci len v súlade s medzinárodnou zmluvou, alebo ak

  • si to vyžadujú rozhodnutia medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom
  • si to vyžadujú princípy prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom, ak to nie je v rozpore s inou medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prijímanie zahraničných informácií Slovenskou republikou a poskytovanie utajovaných skutočností Slovenskej republiky cudzej moci v rámci medzinárodnej spolupráce sa vykonáva v Slovenskej republike prostredníctvom systému registrov, ktorý tvorí centrálny register, registre a koncové registre.

Úrad vedie centrálny register, ktorý slúži ako ústredný bod prijímania a distribúcie utajovaných skutočností vymieňaných v rámci medzinárodnej spolupráce. Mimo tohto registra môžu vymieňať utajované skutočnosti iba spravodajské služby a policajné zložky so zahraničnými partnermi.

Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce, sú po schválení úradom povinné zriadiť register a/alebo koncový register.

S účinnosťou od 1. marca 2020 úrad ustanovil zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s medzinárodnými zmluvami a vyhláškou o administratívnej bezpečnosti.

Kontrolu ochrany vzájomne poskytnutých utajovaných skutočností je oprávnený v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, vykonávať úrad a príslušný bezpečnostný úrad iného štátu.


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti ochrany zahraničných informácií uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia