Informácie EÚ a NATO

Slovenská republika, ako členský štát EÚ a NATO, je povinná v plnej miere ochraňovať ich utajované skutočnosti.

Pravidlá ochrany utajovaných informácií EÚ a NATO  boli pri počiatočnej tvorbe národnej legislatívy v oblasti ochrany utajovaných skutočností cennou inšpiráciou. Predpisy EÚ a NATO používajú klasifikáciu utajovaných informácií podľa stupňa utajenia, podrobne rozpracúvajú opatrenia na zabezpečenie ich ochrany podľa jednotlivých oblastí bezpečností a upravujú podmienky vykonávania previerok fyzických a právnických osôb. Mnohé európske a aliančné pravidlá a princípy sa priamo premietli do zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Na rozdiel od Slovenskej republiky, ktorá pri rozdelení informácií na utajované a neutajované ochraňuje len tie utajované, orgány EÚ a NATO majú upravený aj spôsob manipulácie a prístupu k neutajovaným informáciám. V zásade platí myšlienka, že neutajenie (neklasifikovanie niektorým zo stupňov utajenia) neznamená automaticky možnosť sprístupniť dokument širokej verejnosti. EÚ i NATO vo svojich predpisoch upravujú manipuláciu a sprístupňovanie informácií, ktoré nemajú utajovaný charakter, ale sú sprístupniteľné iba definovanému okruhu subjektov a Slovenská republika je povinná sa týmito úpravami riadiť. Platí teda, že s týmto typom dokumentov a informácií sa nenarába podľa pravidiel národnej legislatívy, ale podľa štandardov Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie.

Zoznam pracovných skupín Rady EÚ, v ktorých sa vyžaduje osvedčenie o bezpečnostnej previerke.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia