Podnikatelia

Podnikateľ, ktorému nebude zahraničná informácia postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe, len sa s ňou oboznámi v priestoroch poskytujúceho zahraničného partnera, je povinný

pri informáciách NATO a EÚ

pri iných zahraničných informáciách

  • postupovať podľa ustanovení konkrétnej bilaterálnej dohody o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností. (V prípade neexistencie takejto zmluvy neexistuje povinnosť ochraňovať tieto skutočnosti v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností).

Podnikateľ, ktorému bude zahraničná informácia postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej podobe a ten ju bude uchovávať, je povinný

  • spĺňať všetky vyššie uvedené podmienky,
  • upraviť vo svojom bezpečnostnom projekte bezpečnostnú politiku aj v ostatných oblastiach bezpečnosti (fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, informačná bezpečnosť alebo šifrová ochrana informácií, administratívna bezpečnosť),
  • zriadiť register utajovaných skutočností, ktorý môže začať vykonávať svoju činnosť až po zaznamenaní podpisových vzorov a vykonaní poučenia vedúceho registra a jeho zástupcu pracovníkmi centrálneho registra.
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia