Žiadosť o povolenie návštevy (RfV)

V rámci medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky s inými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami sa uskutočňujú stretnutia, pri ktorých dochádza k prerokovávaniu utajovaných skutočností (okrem iného aj vyjednávanie a realizácia utajovaných kontraktov, týkajúcich sa dodávok materiálu a podobne). Aby boli takéto aktivity v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností, smernicami a nariadeniami EÚ a NATO a s medzinárodnými zmluvami a dohodami, pri ich organizovaní sa využíva inštitút Žiadosti o povolenie návštevy (RfV = Request for Visit).

Pri organizovaní návštev podľa medzinárodných zmlúv a dohôd (predpokladá sa prerokovávanie národných utajovaných skutočností) sa postupuje podľa ustanovení príslušnej medzinárodnej zmluvy.

Návštevy organizované v rámci NATO (predpokladá sa prerokovávanie utajovaných skutočností NATO) sa organizujú podľa ustanovení prílohy “G” Bezpečnostnej politiky NATO C-M(2002)49.

Návštevy v rámci EÚ (predpokladá sa prerokovávanie utajovaných skutočností EÚ) sa organizujú podľa Rozhodnutia Rady č. 2013/488/EÚ a Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/444.

Pri uskutočňovaní zahraničných návštev sa vychádza z požiadaviek pozývajúcej strany (organizátora). V prípade bežných a pravidelných pracovných návštev (stretnutia pracovných výborov, podvýborov, skupín, podskupín NATO alebo EÚ) a v prípade účastí na školeniach alebo cvičeniach NATO alebo EÚ organizátor spravidla nevyžaduje podanie žiadosti o povolenie návštevy. Vo väčšine prípadov postačuje verifikácia platnosti osvedčenia (certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby) na príslušný stupeň oprávnenia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom určených bezpečnostných zamestnancov.

Podmienky uskutočnenia zahraničnej návštevy

Osoba, ktorá má uskutočniť návštevu musí byť držiteľom platného osvedčenia (certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby) na príslušný stupeň utajenia. Bezpečnostný zamestnanec/útvar, pod ktorý takáto osoba spadá, vyplní a odošle žiadosť o povolenie návštevy kompetentnému bezpečnostnému orgánu príslušnej krajiny. V Slovenskej republike je takýmto orgánom úrad.

Návštevy v zahraničí

Slovenský subjekt, ktorého zástupcovia plánujú uskutočniť návštevu v zahraničí, zašle úradu Žiadosť o povolenie návštevy (15.12.2016, rtf, 100 kB) prostredníctvom svojho bezpečnostného zamestnanca (útvaru) najneskôr 30 dní pred plánovanou návštevou. Formulár žiadosti je potrebné vyplniť podľa tohto vzoru (15.12.2016, pdf, 133 kB). Presný postup uskutočnenia návštevy je vždy potrebné konzultovať s organizátorom/pozývajúcou stranou.

Úrad preverí údaje uvedené v žiadosti a po jej spracovaní ju zašle príslušnému orgánu pozývajúcej krajiny, ktorý môže návštevu povoliť alebo zamietnuť. O povolení návštevy tento orgán informuje bezpečnostného zamestnanca (útvar) organizátora stretnutia/rokovania, o zamietnutí žiadosti informuje spravidla úrad.

Návštevy Slovenskej republiky

Zahraničný subjekt, ktorého zástupcovia plánujú navštíviť Slovenskú republiku, zašle prostredníctvom svojho bezpečnostného zamestnanca (útvaru) vyplnený formulár žiadosti o povolenie návštevy príslušnému orgánu svojej krajiny, ktorý preverí údaje uvedené v žiadosti a zašle ju úradu, ktorý môže návštevu povoliť alebo zamietnuť. Úrad povolenie návštevy úrad zasiela priamo bezpečnostnému zamestnancovi/útvaru organizátora stretnutia/rokovania. V prípade zamietnutia žiadosti o tom úrad informuje príslušný orgán, od ktorého žiadosť prijal.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia