Administratívna bezpečnosť

Systém opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností v papierovej podobe pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uschovávaní alebo pri inej manipulácii sa súhrnne označuje pojmom administratívna bezpečnosť.

V systéme administratívnej bezpečnosti je kľúčové primerane zaznamenať zaobchádzanie s utajovanou písomnosťou pri tvorbe, príjme, evidencii, preprave, prenášaní, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní, uschovávaní a akejkoľvek inej manipulácií.

Utajované písomnosti a administratívne pomôcky musia spĺňať náležitosti podľa vyhlášky o administratívnej bezpečnosti.

Vzory na stiahnutie

1. januára 2020 nadobudne účinnosť vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

Dôvodová správa k vyhláške  č. 48/2019 Z. z.

Vzory podľa vyhlášky č. 48/2019 Z.z. na stiahnutie

Informatívny VZOR REGISTRATÚRNEHO PORIADKU pre orgány verejnej moci upravujúci manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podľa §2 ods. 12 vyhlášky:

Opatrenia administratívnej bezpečnosti sa vyžadujú aplikovať na

  • utajované písomnosti (registratúrne záznamy obsahujúce utajované skutočnosti a utajované skutočnosti nelistinného charakteru, ak ich povaha dovoľuje s nimi nakladať ako s listinami) 
  • hmotné nosiče utajovaných písomností (elektrické, elektromagnetické, elektronické alebo iné fyzikálne transportné médium – napr. USB kľúč, CD, DVD).

V prípade utajovaných skutočností vytváraných, spracovávaných, prenášaných a ukladaných iba v elektronickej podobe pomocou technických prostriedkov alebo prostriedkov šifrovej ochrany informácií o rozsahu a spôsobe manipulácie s nimi rozhoduje vedúci.

Stupeň utajenia sa označuje slovami

VYHRADENÉ / DÔVERNÉ / TAJNÉ / PRÍSNE TAJNÉ

  • na utajovanej písomnosti na jej prvej strane v pravej hornej časti napísanými, alebo vytlačenými červenou farbou, alebo odtlačkom pečiatky červenej farby. Písomnosti stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné sa označujú na každej strane utajovanej písomnosti v pravej hornej a dolnej časti. Prázdne strany utajovanej písomnosti sa takto neoznačujú. Ak sa v písomnosti nachádzajú utajované skutočnosti rôzneho stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia na spoločnom obale;
  • na utajovanej písomnosti nelistinného charakteru (najmä v prípade zariadenia, výrobku, hmotného nosiča utajovaných písomností) na opisnom štítku a na obale, na ktorom uvádza aj názov štátneho orgánu, podnikateľa alebo ich organizačnej zložky a číslo utajovanej písomnosti.

V prípade neoprávnenej manipulácie s utajovanou písomnosťou sa oznámenie a správa o spôsobe a záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých na zamedzenie neoprávnenej manipulácie zasielajú úradu.


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti administratívnej bezpečnosti uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia