Administratívna bezpečnosť

Systém opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uschovávaní alebo pri inej manipulácii sa súhrnne označuje pojmom administratívna bezpečnosť.

V systéme administratívnej bezpečnosti je kľúčové primerane zabezpečiť manipuláciu s utajovanými skutočnosťami spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou stupňov utajenia Dôverné až Prísne tajné, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu ich vykonania.

Opatrenia administratívnej bezpečnosti sa vyžadujú aplikovať na

  • registratúrny záznam obsahujúci utajovanú skutočnosť v elektronickej podobe (ďalej len „elektronický utajovaný registratúrny záznam“) alebo registratúrny záznam obsahujúci utajovanú skutočnosť v listinnej podobe (ďalej len „neelektronický utajovaný registratúrny záznam“),
  • utajovaný hmotný nosič, ktorým je hmotný nosič so záznamom informácií podľa § 2 písm. c) prvého bodu zákona,
  • utajovaný predmet, ktorým je utajovaná skutočnosť podľa § 2 písm. c) druhého a tretieho bodu zákona, ak jej povaha dovoľuje nakladať s ňou ako s listinou,

Opatrenia administratívnej bezpečnosti sa nevzťahujú na

  • elektronický utajovaný registratúrny záznam a neelektronický utajovaný registratúrny záznam zašifrovaný prostredníctvom certifikovaného a schváleného systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií podľa zákona,
  • utajované skutočnosti, s ktorými sa manipuluje na technických prostriedkoch podľa zákona a ktoré nie sú evidované pôvodcom registratúry ako registratúrne záznamy,
  • manipuláciu s utajovanými skutočnosťami poskytnutými a prijatými v rámci medzinárodnej spolupráce, ktoré sa nachádzajú v komunikačných a informačných systémoch cudzej moci,
  • manipuláciu so systémami a prostriedkami šifrovej ochrany informácií.

Stupeň utajenia sa označuje slovami

VYHRADENÉ / DÔVERNÉ / TAJNÉ / PRÍSNE TAJNÉ

Každá utajovaná skutočnosť sa označuje stupňom utajenia už pri jej vytváraní. Stupeň utajenia sa na utajovanom registratúrnom zázname označuje spôsobom podľa § 3 ods. 2 zákona červenou farbou slovami Prísne tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené na každej strane utajovaného registratúrneho záznamu a jeho prílohy v hornej a dolnej časti. Označenie stupňa utajenia sa pri elektronickom utajovanom registratúrnom zázname vykoná tak, že je možné ho jednoznačne identifikovať bez nutnosti oboznámenia sa s obsahom elektronického utajovaného registratúrneho záznamu.

Ak sa utajovaná skutočnosť skladá z častí rôzneho stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Stupeň utajenia časti utajovanej skutočnosti sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti skratkou stupňa utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“; neutajovaná časť sa vyznačuje slovom „neutajované“ v hranatých zátvorkách alebo skratkou „N“ v hranatých zátvorkách.

Na utajovanom predmete a utajovanom hmotnom nosiči sa stupeň utajenia označuje na opisnom štítku alebo na obale.

V prípade neoprávnenej manipulácie s utajovaným registratúrnym záznamom sa oznámenie a správa o spôsobe a záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých na zamedzenie neoprávnenej manipulácie zasielajú úradu.


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti administratívnej bezpečnosti uvádza úrad v odborných stanoviskách.


Manuál manipulácie s utajovanými skutočnosťami (prezentácia vo formáte PPSX)


Registratúrny poriadok upravujúci manipuláciu s utajovanými skutočnosťami:

Žiadosť o schválenie zriadenia registra utajovaných skutočností alebo koncového registra utajovaných skutočností (27.12.2019, 37,1 kB)


Dôvodová správa k vyhláške  č. 48/2019 Z. z.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia