Oblasti bezpečnosti

Ochranou utajovaných skutočností sa rozumie vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť a bezpečnosť technických prostriedkov. Získanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia nie je pre oprávnené osoby len základným predpokladom pre výkon ich funkcie, ale nesie so sebou celý rad povinností a postupov, ktoré vedú k zabezpečeniu utajovaných skutočností pred ich zneužitím.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia