Personálna bezpečnosť

Vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť patrí k základným pilierom ochrany utajovaných skutočností a predstavuje systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.


Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti personálnej bezpečnosti uvádza úrad v odborných stanoviskách.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia