Určenie navrhovanej osoby

Určenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci alebo ním poverený bezpečnostný zamestnanec /vedúci/ pred začatím jej oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním Záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti (pdf, 110 kB).

Určenie pre stupeň utajenia Vyhradené vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky I. stupňa.

Určenie pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí písomného oznamu o výsledku bezpečnostnej previerky od úradu.

Ak vedúci nemá k dispozícii takýto písomný oznam (nebol žiadateľom o vykonanie bezpečnostnej previerky), postupuje vedúci podľa § 4 ods. 5 vyhlášky o personálnej bezpečnosti, t. j. požiada úrad o overenie platnosti osvedčenia, ktoré mu osoba predložila.

Určenie navrhovanej osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyššieho stupňa utajenia oprávňuje na prístup k utajovaným skutočnostiam nižšieho stupňa utajenia v rozsahu, aký bol určený. 

Určenie vedúceho vykoná ten, kto vedúceho do funkcie navrhuje, vymenúva, volí alebo inak ustanovuje.

Určenie štatutárneho orgánu právnickej osoby za osobu, ktorej sa majú poskytnúť utajované skutočnosti, vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude utajované skutočnosti poskytovať. Určenie sa vykoná v nadväznosti na zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a je viazané na jej platnosť.

Ak nemožno uplatniť postup podľa predchádzajúceho odseku, určenie vedúceho podnikateľa, ktorému bude utajovaná skutočnosť postúpená alebo vedúceho podnikateľa, ktorý bude o vytvorenie utajovanej skutočnosti požiadaný, vykoná úrad. Ide najmä o prípady cezhraničnej spolupráce, kedy podnikateľ spolupracuje so zahraničným štátnym orgánom.

Ak bude podnikateľ spolupracovať s viacerými štátnymi orgánmi na základe uzatvorených platných zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, musí mať štatutárny orgán podnikateľa platný záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti od každého vedúceho štátneho orgánu, ktorý mu bude utajované skutočnosti postupovať alebo pre ktorého ich bude vytvárať. Ak bude mať podnikateľ uzatvorených viacero platných zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam s jedným štátnym orgánom bude mať štatutárny orgán podnikateľa v pôsobnosti tohto štátneho orgánu platný vždy iba jeden záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti, pričom v rozsahu bude uvedené “v rozsahu vyplývajúcom z platných zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam”.

Určenie zamestnanca podnikateľa vykoná vedúci podnikateľa. Vedúci môže určiť iba zamestnanca podnikateľa, ktorým je výlučne fyzická osoba, ktorej pracovnoprávny vzťah vznikol na základe pracovnej zmluvy. Určenie sa vykoná v nadväznosti na zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a je viazané na jej platnosť.

Navrhovaná osoba bude mať v platnom (jednom) zázname o určení a vyhlásení o mlčanlivosti v rozsahu bude uvedené “v rozsahu vyplývajúcom z platných zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam”.

Záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti sa pripojí k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah. Kópia záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné sa zasiela úradu do 30 dní od určenia navrhovanej osoby.

Dôvody zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami

Záznam o zániku určenia vedúceho oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vyhotoví ten, kto vedúcemu určenie vykonal.

Záznam o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (22.08.2016, pdf, 111 kB) sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.

Kópia záznamu o zániku určenia pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné sa zasiela úradu do 30 dní od zániku určenia osoby.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia