Zmena potreby oboznamovania

Pri každej zmene potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami odporúčame vedúcemu alebo bezpečnostnému zamestnancovi vykonať analýzu stavu personálnej bezpečnosti s cieľom zistiť, aké úlohy, a v akom rozsahu, je potrebné vykonať na opätovné vytvorenie podmienok personálnej bezpečnosti.

Ak v dôsledku organizačných zmien dôjde k zmene potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami zo stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné na stupeň utajenia Vyhradené, odporúčame

 1. aktualizovať zoznam funkcií, pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (pri dotknutej funkcii zmeniť stupeň utajenia),
 2. vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia príslušného stupňa utajenia. Dôvodom zániku bude zrušenie určenia oboznamovať sa s utajovaným skutočnosťami vedúcim,
 3. priložiť záznam o zániku určenia k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
 4. zaslať kópiu záznamu o zániku určenia do 30 dní od zániku tohto určenia úradu,
 5. previesť osobu zo zoznamu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné do zoznamu osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
 6. vykonať určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené podpísaním záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti,
 7. zaradiť osobu do evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené,
 8. priložiť záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
 9. založiť kópiu záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti do evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené.

Ak v dôsledku organizačných zmien dôjde k zmene potreby oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami zo stupňa utajenia Vyhradené na stupeň utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné odporúčame

 1. aktualizovať zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami (pri dotknutej funkcii zmeniť stupeň utajenia),
 2. vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia. Dôvodom zániku bude zrušenie určenia oboznamovať sa s utajovaným skutočnosťami vedúcim,
 3. priložiť záznam o zániku určenia k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
 4. previesť osobu z evidencie oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené do evidencie osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
 5. vykonať určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia a zabezpečiť podpísanie záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti,
 6. zaradiť osobu do zoznamu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné,
 7. priložiť záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
 8. zaslať kópiu záznamu o určení a vyhlásenia o mlčanlivosti do 30 dní od určenia osoby úradu.
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia