Postupovanie utajovaných skutočností

V prípade prístupu podnikateľa k utajovanej skutočnosti je potrebné, aby

Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam určuje základné zásady, pravidlá a postupy, akým spôsobom bude prebiehať komunikácia medzi podnikateľom a štátnym orgánom v rámci konkrétnej spolupráce vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam. Z týchto dôvodov zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam neobsahuje žiadne informácie a skutočnosti, ktoré by mali byť predmetom utajenia.

Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam musí obsahovať

Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam môže byť uzavretá len medzi štátnym orgánom (ako pôvodcom utajovanej skutočnosti) a podnikateľom. Dva podnikateľské subjekty nemôžu medzi sebou uzavrieť zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. Ak by si chceli dvaja podnikatelia vymeniť, postúpiť, vzájomne sa oboznámiť s utajovanou skutočnosťou, ktorá im bola postúpená od pôvodcu, ktorým je vždy štátny orgán, tak musia mať obaja podnikatelia uzatvorené zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam s týmto štátnym orgánom (pôvodcom), pričom podrobnosti o takejto výmene sa riešia v rámci každej zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. V prípade akciových spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu sú tieto na účely zákona o ochrane utajovaných skutočností považované za podnikateľa. Ak sa štátny orgán rozhodne takémuto subjektu postúpiť svoje utajované skutočnosti, musí tak urobiť len na základe zmluvy o prístupe k utajovaným skutočnostiam.

Štátny orgán môže uzatvoriť s podnikateľom obchodnú zmluvu alebo inú dohodu, ktorá bude obsahovať utajované skutočnosti (napr. zmluva o dielo, kúpna zmluva …). V rámci postupnosti sa najskôr uzatvorí zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a následne sa môže podnikateľ oboznámiť s návrhom zmluvy obsahujúcej utajované skutočnosti a následne ju podpísať. Vzhľadom na skutočnosť, že v prevažnej miere takéto zmluvy podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa zákona o slobode informácií, odporúča sa, ak je to vzhľadom na relevantné okolnosti vhodné, všetky utajované skutočnosti uviesť a sústrediť v prílohe zmluvy vo forme odpojiteľnej prílohy podľa § 7 ods. 6 vyhlášky o administratívnej bezpečnosti. Po podpise takejto zmluvy s utajovanou pevne nespojenou prílohou sa príloha odpojí a ostatný text zmluvy možno zverejniť v Centrálnom registri zmlúv spolu s odkazom, že príloha sa nezverejňuje, nakoľko tvorí utajovanú skutočnosť podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.


Vzory zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia